CONVOCATOR

 

Consiliul de Administraţie al SC ROMVAC COMPANY  SA, cu sediul în oraşul VOLUNTARI, Şos. Centurii nr. 7, Judeţul ILFOV, convoacă Adunarea Generală  Ordinară a Acţionarilor, la data de 19.12.2019, la sediul societăţii,  

ora 12.

Convocarea se face conform Legii 31/1990 cu modificările ulterioare, a Actului Constitutiv şi este valabilă pentru toţi acţionarii SC ROMVAC COMPANY  SA VOLUNTARI, înregistraţi la Registrul Acţionarilor, la sfârşitul zilei de 12.12.2019.

Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile legale şi statutare pentru desfăşurarea Adunării Generale, a doua convocare este în acelaşi loc, aceeaşi oră, aceeaşi ordine de zi, în data de 08.01.2020.

 

            Ordinea de zi, este următoarea:

   1. Revocarea din funcția de administrator și președinte al Consiliului de Administrație, a D-lui. Chiurciu Constantin, ca urmare a decesului acestuia;

   2. Alegerea de către AGA, a persoanei care va ocupa funcția de Președinte al Consiliului de Administrație 

3. Alegerea unui nou membru în Consiliul de Administrație, în vederea completării numărului acestora (până la 7);

 Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse la pct.2 si 3 se afla la dispozitia actionarilor la secretariatul  CA (seviciul RU al societatii), putand fi consultata si completata conform dispozitiilor legale.

   4. Stabilirea și aprobarea duratei mandatelor de administrator și președinte al CA, în conformitate cu Legea nr. 31/1990, acordate persoanelor numite potrivit pct. 2 și 3 de mai-sus;   

5. Imputernicirea unei persoane care urmează să semneze, în numele societății, contractele de administrator și de mandat, cu persoanele numite conform pct. 2 și 3; 

    6.  Mandatarea Presedintelui C.A  de a semna modificarile si completarile Actului Constitutiv al societatii precum si hotararile Adunarii Generale a Actionarilor;     

7. Imputernicirea persoanei care va efectua formalitățile necesare, în vederea publicării hotărârii AGA în Monitorul Oficial  si inregistrarea acesteia la Registrul Comerţului Ilfov. 

   Convocarea Adunarii Generale Ordinare se face conform art. 1372 din Legea 31/1990 cu modificarile ulterioare.

     În sala de şedinţe au acces numai acţionarii sau mandatarii acestora, împuterniciţi cu procuri speciale, legitimându-se cu Buletinul/Cartea de identitate.

Procurile completate şi semnate vor fi depuse la sediul societăţii, colectiv acţionariat, până la data de 16.12.2019.