TETRACIP ZAPI

Pret 11,80 RON
In stoc
SKU
34127

TETRACIP ZAPI

- insecticid concentrat emulsionabil pentru combaterea insectelor târâtoare, cu acțiune rapidă și reziduală –

- cu acțiune reziduală prelungită –

- și pentru terenuri, garduri vii și ornamente de grădină -

Caracteristici

Tetracip Zapi este un insecticid concentrat, lichid, care trebuie diluat înainte de utilizare, având următoarele caracteristici:

- efect de omorâre rapidă datorată ingredientului activ tetramethrin în combinație cu acțiunea sinergică a piperonyl butoxide;

- acțiune reziduală de lungă durată datorată ingredientului activ cypermethrin;

- toxicitate foarte scăzută față de animalele cu sânge cald.

Tetracip Zapi este eficace împotriva tuturor tipurilor de insecte care infestează spațiile verzi, locurile casnice și publice și care au devenit rezistente la insecticide tradiționale (organofosfați). Tetracip Zapi poate fi utilizat împotriva muștelor, țânțarilor, gândacilor, furnicilor, căpușelor și puricilor, etc., care infestează locurile casnice și publice precum casele, restaurantele, bucătăriile, depozitele, camping-urile, depozitele de gunoi, lizierele, gardurile vii, pajiștile, arbuștii ornamentali.

Doze și instrucțiuni de utilizare

Doze avizate:

- Muște: 100 / 200 ml diluat în 10 l apă;

- Țânțari: 50 / 100 ml diluat în 10 l apă;

- Insecte târâtoare: 200 / 300 ml diluat în 10 l apă.

Soluția obținută trebuie pulverizată cu scopul de a acoperi cu 1 litru de soluție, aproximativ 15 mp de suprafață ce trebuie tratată.

Tratamentele pe vegetație trebuie aplicate conform următoarelor instrucțiuni:

1 – nu tratați în timpul orelor foarte călduroase de peste zi;

2 – nu depășiți dozarea precizată în etichetă;

3 – pulverizați de la o distanță de cel puțin 30 cm și așteptați câteva minute înainte de a locui în zona tratată.

Pentru a evita orice efect fitotoxic, este recomandabil a testa produsul pe o suprafață mică înainte de tratarea întregii suprafețe.

Instrucțiuni pentru utilizarea în siguranță a produsului

Nu fumați lângă produs. – În timpul utilizării a nu se contamina alimentele, băuturile sau ambalajele acestora. – Este interzis consumul de alimente și băuturi, precum și fumatul în timpul utilizării. – A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți și alte surse de aprindere. – Asigurați o ventilație adecvată. – Nu manipulați într-un spațiu închis. – Preveniți acumularea de sarcini electrostatice. – Folosiți echipamente de protecție personală curate, bine întreținute. – Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie lăsată în afara locului de muncă. – A se spăla mâinile înaintea pauzelor și la terminarea lucrului. – Ambalaje goale: nu perforați și nu ardeți, chiar și după utilizare. – Nu utilizați produsul pe plante destinate consumului uman sau animal. – Nu folosiți produsul ca și concentrat, urmați instrucțiunile de pe etichetă. – Nu pulverizați în mediul înconjurător.

Indicații privind protejarea organismelor nevizate

A se păstra departe de animalele domestice. Nu utilizați produsul pe animalele domestice.

Instrucțiuni de prim-ajutor și sfaturi medicale

- în caz de inhalare:pacientul trebuie transportat într-un loc bine aerisit și pentru siguranță, consultați medicul.

- în caz de contact cu pielea (sau părul):dacă iritația pielii continuă, consultați medicul. Spălați imediat cu apă sau cu ser fiziologic.

- în caz de contact cu ochii:clătiți ochii cu apă, ținând pleoapele complet deschise pentru câteva minute, iar apoi consultați medicul.

- în caz de înghițire:consultați imediat medicul. Nu provocați voma.

Substanțe active:

Cypermethrin (Nr. CAS 52315-07-8, Nr. CE 257-842-9) 8%

Tetramethrin (Nr. CAS 7696-12-0, Nr. CE 231-711-6) 1%

Alte componente periculoase:

Hidrocarburi C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclice <2% aromatice

Acid benzensulfonic, C10-13-derivați de alchil, sare de calciu 2-metilpropan-1-ol;

iso-butanol

PBO (Piperonyl butoxide)

 

PERICOL

FRAZE DE PERICOL: H226 Lichid și vapori inflamabili - H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii - H318 Provoacă leziuni ocular grave - H336 Poate provoca somolență sau amețeală - H351 Susceptibil de a provoca cancer - H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.

FRAZE DE PRECAUȚIE: P201 Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare – P210A se păstra departe de surse de căldură / scântei / flăcări deschise / suprafețe încinse. Fumatul interzis – P261 Evitați să inspirați vaporii – P273 Evitați dispersarea în mediu – P280 Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței – P308 + P313 ÎN CAZ de expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul – P331 NU provocați voma – P501 Aruncați conținutul/recipientul conform reglementărilor locale.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE: EUH 066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

 

Înregistrare în România cu Aviz Nr. 638BIO/18/12.24 eliberat de Ministerul Sănătății/Comisia Națională pentru Produse Biocide

Distribuit deROMVAC Company S.A., Voluntari, Șos. Centurii, nr. 7, București, România – Tel. +40/021/350 31 09

Fabricat de ZAPI S.p.A., via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD) Italia – Tel. +39/0499597785

www.zapispa.cominfo@zapispa.com

Lot nr. / Data fabricației:vezi ștampila pe ambalaj.

Termen de valabilitate:3 ani de la data fabricației, în condiții normale de depozitare.

INFORMAȚII MEDICALE– Simptome ale intoxicației: blochează transmisiile nervoase suprastimulând terminațiile neuronale pre-post sinaptice. Sensibilitate deosebită a pacienților alergici și astmatici, precum și a copiilor. Simptome ale sistemului nervos central: tremurături, convulsii, ataxie; iritarea căilor respiratorii: rinoree, tuse, bronhospasm și dispnee; reacții alergice: șoc anafilactic, hipertermie, transpirații, edem cutanat, colaps circulator. Poate provoca bronhopneumonie chimică, aritmii cardiace.

Terapie: simptomatică și resuscitativă.

Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență: Institutul de Sănătate Publică București: Biroul RSI și Informare Toxicologică, tel.:021.318.36.06.

Măsuri de protecție a mediului– Trebuie evitată infiltrarea în sistemele de canalizare, apele de suprafață și apele freatice. Pericol pentru apele potabile chiar în cazul scurgerii unei mici cantități de produs. Toxic pentru mediul acvatic. În cazul accesului în rețeaua de canalizare sau de aprovizionare cu apă, trebuie informate imediat autoritățile responsabile.

Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului biocid și ambalajului său– A nu se elimina produsul și ambalajul în mediul înconjurător. Este interzisă refolosirea ambalajului. Produsul nu se va îndepărta împreună cu resturile menajere. Recipientele, chiar dacă sunt complet goale, trebuie curățate înainte de eliminare. Eliminați în conformitate cu reglementările locale.

Măsuri de protecție și de stingere a incendiilor CO2pulbere sau apă pulverizată. Incendiile puternice trebuie stinse cu apă pulverizată. În caz de incendiu, pot fi generate gaze toxice. Este interzisă inhalarea gazelor rezultate din explozii sau incendii. Reziduurile rămase după incendiu trebuie eliminate în conformitate cu reglementările legale.

Măsuri de luat în caz de dispersie accidentalăTrebuie folosit echipament protector. Este necesară îndepărtarea persoanelor care nu sunt echipate corespunzător. Lichidul trebuie strâns cu ajutorul materialelor absorbante. Materialul adunat trebuie elimnat în conformitate cu reglementările legale.

Depozitare Depozitați într-un loc curat și uscat și în recipiente închise. A nu se depozita în contact cu alimentele. Produsul se va proteja de căldură și de lumina directă a soarelui. Produsul se va proteja de îngheț și se va feri de umezeală și de apă. A se păstra doar în ambalajul original.