CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al SC ROMVAC COMPANY SA, cu sediul în oraşul VOLUNTARI, Şos. Centurii nr. 7, Judeţul ILFOV, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, la data de  4.05.2018, la sediul societăţii, ora 12:30.
Convocarea se face conform Legii 31/1990 cu modificările ulterioare, a Actului Constitutiv şi este valabilă pentru toţi acţionarii SC ROMVAC COMPANY SA VOLUNTARI, înregistraţi la Registrul  Acţionarilor, la sfârşitul zilei de 02.05.2018.
Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile legale şi statutare pentru desfăşurarea Adunării Generale, a doua convocare este în acelaşi loc, aceeaşi oră, aceeaşi ordine de zi, în data de 18.05.2018.

Ordinea de zi, este următoarea:
1. Aprobarea Raportului Administratorilor pentru activitatea desfăşurată în anul 2017.
2. Aprobarea situaţiilor financiare anuale, precum şi a repartizării profitului pentru anul 2017.
3. Aprobarea Raportului Auditorului financiar privind Situaţiile financiare anuale ale anului 2017.
4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018.
5. Dizolvarea şi lichidarea simultană, pentru neîndeplinirea obiectului de activitate, a SC. ROMVAC SCANDIA ANIMAL FOOD S.R.L. , având sediul social în mun. Sibiu, jud. Sibiu, str. Podului, nr. 133.

În sala de şedinţe au acces numai acţionarii sau mandatarii acestora, împuterniciţi cu procuri speciale, legitimându-se cu Buletinul/Cartea de identitate.
Procurile completate şi semnate vor fi depuse la sediul societăţii, colectiv acţionariat, până la data de 03.05.2018.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Ing. Chim. CONSTANTIN CHIURCIU