CONVOCATOR

 

Consiliul de Administraţie al SC ROMVAC COMPANY  SA, cu sediul în oraşul VOLUNTARI, Şos. Centurii nr. 7, Judeţul ILFOV, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, la data de 12.04.2019, la sediul societăţii, ora 1230 .

Convocarea se face conform Legii 31/1990 cu modificările ulterioare, a Actului Constitutiv şi este valabilă pentru toţi acţionarii SC ROMVAC COMPANY  SA VOLUNTARI, înregistraţi la Registrul Acţionarilor, la sfârşitul zilei de 10.04.2019.

Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile legale şi statutare pentru desfăşurarea Adunării Generale, a doua convocare este în acelaşi loc, aceeaşi oră, aceeaşi ordine de zi, în data de 3.05.2019.

 

Ordinea de zi, este următoarea:

 

 1. Aprobarea Raportului Administratorilor pentru activitatea desfăşurată în anul 2018.
 2. Aprobarea situaţiilor financiare anuale, precum şi a repartizării profitului pentru anul 2018.
 3. Aprobarea Raportului Auditorului financiar privind Situaţiile financiare anuale ale anului 2018.
 4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019.
 5. Revocarea Consiliului de Administratie.
 6. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru perioada mandatului.
 7. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani si a presedintelui CA.
 8. Fixarea remuneratiei cuvenita pentru exercitiul in curs a membrilor Consiliului de Administratie.
 9. Mandatarea Consiliului de Administratie de a contracta credite bancare pentru activitatea de productie sau investitii.
 10. Mandatarea Presedintelui C.A. – Director General de a semna modificarile si completarile Actului Constitutiv al societatii precum si hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.
 11. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru accesarea de fonduri nerambursabile.
 12. Aprobarea prelungirii contractului de audit cu firma TASTEL SRL.

 

 

În sala de şedinţe au acces numai acţionarii sau mandatarii acestora, împuterniciţi cu procuri speciale, legitimându-se cu Buletinul/Cartea de identitate.

Procurile completate şi semnate vor fi depuse la sediul societăţii, colectiv acţionariat, până la data de 10.04.2019.

 

 

PREŞEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Ing. CONSTANTIN CHIURCIU